Projekty realizowane w naszej szkole

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,RODEM KORFANTOWIANIN, A W PRZYSZŁOŚCI EUROPY OBYWATEL”

We wszystkich szkołach podstawowych Gminy Korfantów, czyli w Korfantowie, Ścinawie Małej, Przechodzie i Włodarach realizowany jest projekt pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 W ramach projektu prowadzone są zajęcia w następujących blokach:

 BLOK ARTYSTYCZNY „Sztuka niejedno ma imię”

1.    Warsztaty teatralne

2.    Warsztaty plastyczne

Uczniowie biorący udział w warsztatach teatralnych rozwijają twórcze umiejętności, kreatywność oraz zdolności estetyczne poprzez wyrażanie siebie teatralnymi środkami artystycznymi. Grupy zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w wyjeździe do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.

Dzięki warsztatom plastycznym dzieci nabywają umiejętności rozumienia znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym, będą umiały czerpać przyjemność z odbioru dzieł sztuki. Dla każdego z uczniów zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Wiosną 2012 r. przewiduje się dodatkowo wyjazd na warsztaty plastyczne do Ogniska Plastycznego w Nysie.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE „W krainie liter i liczb”

1.    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

2.    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

Są to zajęcia wzmacniające kompetencje matematyczne i humanistyczne wśród uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Dla uczniów biorących udział w zajęciach zostały zakupione m.in.: karty pracy, programy multimedialne i gry dydaktyczne.

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY „Miłośnik przyrody” „Mały matematyk" 

W ramach bloku uczniowie, poprzez praktyczne działanie, utrwalą umiejętność obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych. Rozwijają myślenie matematyczne oraz nabywają umiejętności posługiwania się wiedzą w praktyce. Działania zostały wsparte zakupem pomocy dydaktycznych. W sekcji „Miłośnik przyrody” odbędzie się również wycieczka do kompleksu leśnego Kubice. Uczniowie będą mogli zwiedzić ciekawa ścieżkę przyrodniczą oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy służb leśnych.

BLOK SPORTOWY „Mały olimpijczyk”

Ma za zadanie rozwijać sprawność fizyczną dzieci poprzez udział w zajęciach usprawniających oraz grach zespołowych. Ten moduł integralnie związanych jest z zadaniami wynikającymi z realizacji programu wychowawczego szkoły, gdzie duży nacisk kładzie się na promowanie zdrowego stylu życia oraz propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

WSPARCIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE

Celem zajęć jest wspomaganie uczniów do aktywności edukacyjnej i sportowej. Zajęcia mają pomóc uczniom we właściwym zaangażowaniu w naukę i budowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem. Podczas zajęć uczniowie uczą się jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, poznają także sposoby twórczego rozwiązywania problemów.

Przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć organizowanych w ramach projektu:

Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu:

Warsztaty teatralne:

"Miłośnik przyrody":

Warsztaty plastyczne:


 

Sprawozdanie z realizacji zajęć „Mały matematyk dla uczniów klas I – III”
prowadzonych w ramach projektu nr1/POKL/9.1.2/62/2011
„Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”
Zadanie 3. Blok matematyczno – przyrodniczy „Mały matematyk” realizowany w Zespole Szkół w Ścinawie Małej 

Zajęcia zostały zaplanowane na  10 jednostek tematycznych, które obejmowały wiadomości i umiejętności matematyczne dla klasy I  i II , ponieważ w grupie znaleźli się uczniowie klasy I – 3 uczniów i klasy II – 9 uczniów. Były realizowane od 8 grudnia 2012 roku do 2 kwietnia 2012 roku. Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z harmonogramem. Miały one na celu rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności matematycznych. Kształtowanie wyobraźni, aktywności twórczej i zainteresowań matematycznych. Rozwijanie matematycznego myślenia poprzez dokonywanie analizy i rozwiązywanie zadań tekstowych. Wdrażanie do samodzielnej pracy.  Zajęcia prowadzone były głównie metodami aktywizującymi. Największym zainteresowaniem  cieszyły się zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej, w czasie których dzieci poznały matematyczne gry komputerowe. Również wiele emocji dostarczyły zajęcia poświęcone rozwiązywaniu zadań nietypowych. Podsumowaniem wszystkich spotkań było skonstruowanie przez dzieci pięciu matematycznych  gier planszowych.  Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Oprac.: Julita Gąsior


 

Sprawozdanie z projektu – warsztaty teatralne

Uczniowie klas IV-VI brali udział w projekcie „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, był to blok artystyczny „Sztuka niejedno ma imię”. Zajęcia prowadziła pani Józefa Frukacz. W ramach projektu odbyło się 16 warsztatów teatralnych. Rozpoczęły się one 12 grudnia 2011 r. a zakończyły 22.03.2012 r. W warsztatach uczestniczyła  grupa dwunastu osób z klas IV –VI. W ramach tych zajęć uczniowie poznali ogólną wiedzę o teatrze oraz różne formy teatralne tj. teatr kukiełkowy, lalek, cieni, pantomima itp. Pracowali nad poprawną emisją i artykulacją głosu. Doskonali również wymowę, ćwicząc oddech, artykulację, dykcję i emisję głosem. Większość zajęć przeznaczyliśmy na próby i naukę roli na pamięć do spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu”. Wykonywaliśmy również dekorację, kostiumy i rekwizyty. Podczas tych prób uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia aktorskie, plastyczne, muzyczne i inne predyspozycje. Doskonalili przede wszystkim pamięć mechaniczną i eliminowali nieśmiałość, wzmacniając poczucie własnej wartości. Spektakl został zaprezentowany w marcu 2012 roku uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz przedszkolakom z miejscowego przedszkola. Aktorzy za swój występ otrzymali gromkie brawa, które utwierdziły ich w przekonaniu, że czas na zajęciach został efektywnie wykorzystany.
W czasie warsztatów prezentowaliśmy również scenki pantomimiczne, które pozwalały uczniom wyrazić siebie za pomocą teatralnych środków artystycznych. Uczestnicy spotkania doskonalili mimikę, ekspresję i plastykę ciała.
Podczas zajęć uczniowie układali samodzielnie dialogi i prezentowali je z wykorzystaniem pacynek, które cieszyły się wśród uczestników dużym powodzeniem. Po występach analizowali postępowanie bohaterów, kształcąc właściwą postawę etyczną. Warsztaty teatralne były dla dzieci zabawą, ale równocześnie uczyły je poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelnej pracy.
Wiele radości sprawił także uczestnikom wyjazd do Teatru Lalek w Opolu. Uczniowie oglądali spektakl „Opowieść wigilijna”. Dla dzieci było to niesamowite przeżycie: pełne magii, radości i szczególnego wtajemniczenia. Warsztaty umożliwiły niektórym uczniom pierwsze spotkanie z teatrem i aktorami. Uważam, że zajęcia były dla uczestników przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Oprac. J. Frukacz

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Rodem Korfantowianin, a przyszłości Europy obywatel”
„Mały Matematyk” w klasach IV - VI

Projekt realizowany był na dziesięciu spotkaniach w grupie dwunastoosobowej . Uczniowie na zajęciach zdobywali nową wiedzę i wykorzystywali już zdobytą do praktycznych działań: obliczyli koszt pobytu czteroosobowej rodziny w wybranym przez siebie z katalogu kurorcie, zaprojektowali klomb w parku, narysowali po uprzednim zmierzeniu swoją klasę w skali, a także zmagali się z zadaniami z Internetu i we wzajemnej rywalizacji konkursowej.

Prowadzący zajęcia: Beata Zuba

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

„W krainie liter i liczb” prowadzonych w ramach projektu pn.

„Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” 

W zajęciach wyrównawczych uczestniczyli uczniowie klas IV i V. Zakres nauczania obejmował treści programowe na poziomie koniecznym i podstawowym. Celem zajęć było wyrównanie braków edukacyjnych, ułatwienie dzieciom umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą matematyczną w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wyrabianie systematyczności i samodzielności.

Oprac.: Teresa Michel

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „W krainie liter i liczb”

Projekt realizowany był na 24 jednostkach lekcyjnych i uczestniczyło w nich 12 uczniów klasy szóstej. Głównymi celami zajęć były:

-         rozwijanie umiejętności wykonywania operacji rachunkowych (pisemnie i za pomocą kalkulatora),

-         ćwiczenie rachunku pamięciowego;

-         rozwijanie umiejętności korzystania z podręcznika i innych źródeł, czytania ze zrozumieniem i analizowania treści zadań;

-         rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli na nich zaangażowani. Efektem uczestnictwa jest utrwalenie umiejętności i wiadomości z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Oprac.: Ryszard Lorenc

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BLOKU SPORTOWEGO ,,MAŁY OLIMPIJCZYK” W RAMACH PROJEKTU PN. ,,RODEM KORFANTOWIANIN, A W PRZYSZŁOŚCI EUROPY OBYWATEL”.

Zajęcia ruchowe w ramach  Bloku Sportowego ,,Mały Olimpijczyk” były realizowane w okresie od 27.12.2011r. do 19.05.2012r. Objęci zostali nimi wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ścinawie Małej. Zostali oni podzieleni na 5 grup. Zajęcia przeznaczone były na poprawę cech motorycznych uczniów i rozwijanie ich umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych i lekkiej atletyki. Zrealizowano kolejno: 3 h z unihokeja, 10 godzin z piłki koszykowej, 10 h z piłki siatkowej, 10 godzin z piłki ręcznej, 8 h z piłki nożnej i 9 h z lekkiej atletyki. Zajęcia realizowane były w szkolnej sali gimnastycznej, sali Domu Kultury w Ścinawie Małej, a w okresie wiosennym na boisku szkolnym i w terenie pofałdowanym najbliższej okolicy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i odbywały się przy niemal 100% frekwencji. Dobrze służyły rozwojowi psychofizycznemu dzieci i wdrażały je do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego: pachołki i laski gimnastyczne, zestawy do badmintona, kółka do gry w ringo, piłki koszykowe, siatkowe, nożne i ręczne oraz bramki do gry w unihokeja.

Oprac.: Leopold Derkacz

Sprawozdanie z zajęć wsparcia  pedagogiczno - psychologicznego realizowanych w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel"

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła brała udział w projekcie „ Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”.  Były to zajęcia z wsparcia pedagogiczno – psychologicznego. W ramach projektu odbyły się 32 spotkania , które rozpoczęły się 13 grudnia 2011 roku, a zakończyły się 4 czerwca 2012 roku. W zajęciach brali udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej podzieleni na siedem grup wiekowych. Odbywały się one metodami warsztatowymi, opartymi na aktywności własnej uczestników. Aby współpraca z uczniami przebiegała bez większych zakłóceń podczas pierwszego spotkania zawarty został z nimi kontrakt, czyli umowa dotycząca zasad obowiązujących podczas trwania warsztatów.

Ćwiczenia prowadzone podczas spotkań miały na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, komunikowania i prawidłowego odczytywania sygnałów niewerbalnych oraz udzielania informacji zwrotnych, a także podejmowania właściwych decyzji w " sytuacjach trudnych". Ponadto uczniowie uczyli się jak radzić sobie ze stresem, który tak często pojawia się w naszym życiu. Każdy z uczestników starał się bardzo sumiennie wykonywać przydzielone mu zadania, tak aby jak najwięcej wynieść z zajęć. Dla wielu z uczniów taka forma wsparcia okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niej potrafią już spojrzeć w głąb siebie i wskazać swoje mocne strony, jak również wziąć odpowiedzialność za własne decyzje.    

Uczniowie chętnie korzystali z pomocy, które zostały zakupione do przeprowadzenia zajęć. Wcielali się w rolę Patyczaka i jego przyjaciół za pomocą „Pacynek – emocji”, a także próbowali rozwiązywać sytuacje konfliktowe przedstawione na kartach pracy.

Oprac.: Ewa Sopel

 

Sprawozdanie  z realizacji zajęć

dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego „W krainie liter i liczb”

prowadzonych w ramach projektu pn.
 „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czas realizacji: 09.12.2011r – 23.04.2012r.

Prowadzący:  mgr Agnieszka Pieczara

Grupa: klasa VI

Zajęcia wyrównawcze były przeznaczone dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. Obejmowały  one  wymagania konieczne i podstawowe, co miało umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.

Podczas każdych zajęć uczniowie doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz byli wdrażani  do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w poniedziałki po lekcjach, uczestniczyli w nich chętni, świadomi swoich braków uczniowie. Praca przebiegała systematycznie i planowo. Uczniowie pracowali w zeszytach do zajęć oraz w kartach pracy przygotowywanych przez nauczyciela na każde zajęcia. Podczas zajęć wykorzystywane były różnorodne pomoce naukowe ( tablice ortograficzne, słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, terminów literackich, poprawnej polszczyzny oraz poradniki językowe, przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami ćwiczeń ortograficznych i językowych, plansze z zakresu teorii kultury, wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań otwartych i zamkniętych, ćwiczenia z serii Ortograffiti) oraz metody i formy pracy - praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, metody aktywizujące, mapy myśli, kinezjologia.

Uczniowie podczas zajęć pracowali chętnie, byli bardzo aktywni, z zapałem wypełniali karty pracy. Lubili przygotowywać i odgrywać scenki dramowe. Wszyscy pracowali na miarę swoich możliwości.

Oprac.: Agnieszka Pieczara

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ Z  BLOKU ARTYSTYCZNEGO „Sztuka niejedno ma imię”

projekt pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

W Zespole Szkół w Ścinawie Małej, w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie kl. IV- VI brali udział w projekcie „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, był to blok artystyczny „Sztuka niejedno ma imię”. Program  zrealizowano zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie od 9 grudnia 2011 r. do 6 marca 2012 r. Zajęcia powadziła Violetta Piekarska. Przeprowadzono łącznie 16 warsztatów, w których uczestniczyła grupa 12 uczniów z klas IV- VI. Zastosowane metody pracy i wykorzystane środki dydaktyczne przyczyniły się do uatrakcyjnienia  zajęć i uzyskania zamierzonych efektów.

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności manualnych uczniów- rysowania, malowania, tworzenia motywów dekoracyjnych, pobudzenie ich wyobraźni i poznanie różnych technik plastycznych a także umiejętne zastosowanie ich w swoich pracach oraz opracowanie nawyku staranności podczas wykonywania prac plastycznych.

Podczas warsztatów uczniowie poznali wiadomości dotyczące barw, perspektywy i kompozycji, zdobyli nowe umiejętności, poszerzyli wiedzę plastyczną, a przede wszystkim poznali możliwość zastosowania tej wiedzy w praktyce.  Uczniowie nauczyli się też dokładności i wytrwałości, czego nagrodą był końcowy efekt- wytwory pracy dzieci.

Prace plastyczne uczniów biorących udział w warsztatach były eksponowane na gazetkach szkolnych i podczas Dnia Europejskiego w Korfantowie. Przedstawiają różne tematy i techniki twórcze realizowane podczas trwania warsztatów. Pokazane prace prezentują różne umiejętności i postępy jakie uczestnicy poczynili w trakcie warsztatów.

Zajęcia zakończyły się wyjazdem na warsztaty plastyczne do Ogniska Plastycznego w Nysie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z rzeźby i malarstwa. Mali artyści” z wycieczki wrócili zadowoleni.

Uważam, że warsztaty plastyczne były dla uczestników ciekawą przygodą ze sztuką, dały dzieciom wiele radości a także zachęciły do dalszego rozwoju artystycznego.

Oprac. Violetta Piekarska

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO „W KRAINIE LITER I LICZB”

Uczniowie klas IV-V brali udział w projekcie „Rodem Korfantowianin ,a w przyszłości Europy obywatel. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego „W krainie liter i liczb”. Zajęcia prowadziła Stanisława Faron-Mroczko. W ramach projektu odbyły się 24 spotkania. Rozpoczęły się one 8 grudnia 2011 roku, a zakończyły 26 kwietnia 2012 roku.

W ramach tych zajęć uczniowie doskonalili czytanie ze zrozumieniem, bogacili słownictwo, kształtowali sprawność komunikacyjną. Utrwalali zasady pisowni oraz uzupełniali wiadomości dotyczące nauki o języku. W czasie zajęć uczestnicy wdrażani byli do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji oraz wyrabiali w sobie nawyki samokształceniowe. Wszystkie zajęcia miały za cel rozbudzić w uczniach wiarę w możliwość pokonywania istniejących trudności i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z tablic ortograficznych, tekstów do czytania, słowników, zeszytów terapeutycznych z serii Ortograffiti, komputerowych i planszowych gier dydaktycznych. Uczniowie pracowali indywidualnie i grupowo. Prezentowali scenki, „wchodzili” w rolę i wcielali się w bohaterów. Wykonywali również ilustracje do przeczytanych tekstów, opisywali obrazy. Analizowali postępowanie bohaterów i kształtowali swoją właściwą postawę etyczną.

Udział w zajęciach dla uczestników był nie tylko nauką ale również zabawą, co potwierdziła ewaluacja.

Oprac.: Stanisława Faron - Mroczko


 

„Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkól gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

 

 Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjentem programu jest Gmina Korfantów.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III gimnazjum.

Okres realizacji: od 1. 11. 2010 r. do 30. 06. 2011 r.

Celem  projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych poprzez realizację zajęć dodatkowych wzmacniających rozwój kompetencji kluczowych oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły

W projekcie bierze udział 60 uczniów klas I – III gimnazjum. Gimnazjaliści uczestniczą w następujących zajęciach:

-        zajęcia sportowe: basen, cross rowerowy,

-        porozumiewanie się w języku obcym,

-        świadomość i ekspresja kulturalna (plastyczne zajęcia warsztatowe),

-        porozumiewanie się w języku ojczystym,

-        zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,

-        doradztwo – wsparcie pedagogiczno – społeczne.

W ramach realizowanych zajęć gimnazjaliści uczestniczą w bezpłatnych wycieczkach do instytucji kulturalno – sportowych i naukowych w Opolu i we Wrocławiu. Korzystają nieodpłatnie z pomocy dydaktycznych, biletów wstępu, transportu oraz wyżywienia.

Przedstawiamy zdjęcia z realizacji projektu:

  1. Gimnazjaliści podczas zajęć sportowych na basenie w Tułowicach.

  2. Zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim…

i wycieczka do Opola -  udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym (Weihnachtsmarkt) wystawienie własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych.

Oprac.: Anna Sieja

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

 

Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjentem programu jest Gmina Korfantów.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Okres realizacji: od 1. 11. 2010 r. do 30. 06. 2011 r.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkoły podstawowej.

  Cel główny zostanie osiągnięty przez:

-        zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami,

-        eliminowanie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych na poziomie I etapu edukacji,

-        rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy uczniów,

-        podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się w klasach I – III.

W projekcie uczestniczy 51 uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Dzieci biorą udział (w zależności od indywidualnych potrzeb) w następujących  zajęciach dodatkowych: zajęcia polonistyczne, zajęcia poszerzające umiejętności matematyczne, zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Część uczniów bierze udział w kilku typach zajęć. Uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu zakupionego z środków unijnych.

Przedstawiamy zdjęcia z realizacji projektu.

Oprac.: Anna Sieja,,Szkoły pełne optymizmu”

Centrum Edukacji Lingua pozyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) na realizację bezpłatnych zajęć  i warsztatów dla uczniów gimnazjum. Projekt pn. Szkoły pełne optymizmu w naszej szkole jest realizowany na następujących zajęciach:

  1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego - klasy I - p. J. Frukacz

  2. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - klasy I - p. R. Lorenc

  3. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - klasy II - p. T. Michel

  4. warsztaty rozwijające z informatyki - klasy II - p. R. Lorenc

Projekt będzie realizowany do 30. 06 br. i od 1. 09. 10 r. do 30. 06. 11 r.

Oprac.: Ryszard Lorenc

 

Powrót do strony głównej